Projekty zahrad

Projekty zahrad a dalších sadovnických úprav jsou zpracovávány jako podkladový materiál pro realizaci výsadeb a jejich následné ošetřování.

Součásti projektu

Námi nabízené projekty jsou zhotovovány na počítači, což umožňuje zákazníkovi lepší názornost navrhovaného řešení kompozice. Kromě grafické stránky práce klade naše firma vysoký důraz především na odbornost při výběru druhů rostlin a pečlivě zvažujeme jejich možné použití pro dané stanoviště. V našich návrzích je zahrnut široký sortiment okrasných i ovocných dřevin, trvalek, cibulovin, letniček, dvouletek a vodních rostlin. Jejich optimální poměr pro danou zahradu stanovujeme především s ohledem na následnou péči. Každý projekt obsahuje mapovou část a průvodní zprávu.

Mapová část

Mapová část zahrnuje především inventarizaci dřevin, několik návrhů řešení provozu a kompozice, perspektivní pohledy do zahrady, osazovací plán. Mapy inventarizace dřevin, provozu a kompozice a osazovací plán jsou zpracovány půdorysně.

Mapa inventarizace dřevin zahrnuje hodnocení stávajících jedinců a jejich umístění na pozemku. Mapy navrhovaného provozu a kompozice rozdělují zahradu na dílčí části, řeší se zde především proporce hmot, umístění stavebních i rostlinných prvků, koncepce cest.

Pro lepší pochopení navrhované kompozice slouží 3D model zahrady, který umožňuje pohledy do všech zákoutí zahrady z různých stran a výšek. 3D model také přibližuje proměnlivost jednotlivých částí zahrady v průběhu ročních období.

Ztěžejní částí práce je osazovací plán, který zahrnuje název, počet a umístění navrhovaných rostlin. Osazovací plán je ztěžejním podkladem pro realizaci výsadeb. Podle požadavků zákazníka často k výše uvedeným výkresům přistupují výkresy úprav terénu, návrhy pergol, altánů, kamenných a vodních prvků.

  • Rozsah projektové dokumentace závisí a konkrétních podmínkách zahrady a na požadavcích zákazníka.

Průvodní zpráva

Průvodní zpráva popisuje zamýšlené řešení. Obsahuje především údaje o výsadbě a požadavcích navrhovaných rostlin, charakterizuje postup následné péče o navrhovaný materiál. Neméně důležitou součástí průvodní zprávy je charakteristika navrhovaných rostlin a návrh rozpočtu na rostlinný a pomocný materiál.

Půdorysné řešení

pudorysne-reseni

Zhotovíme pro Vás studii provozu a kompozice, která zahrnuje proporční rozvržení hmot, umístění dominantních prvků a skladbu materiálů. Zaneseny jsou plochy reprezentační, odpočinkové, sportovní, užitkové, vždy dle konkrétního charakteru zahrady a požadavků zákazníka. Studie obvykle obsahuje návrh modelace terénu (vrstevnice), typ a vedení cest, umístění kammených a vodních prvků, rozvržení travních a výsadbových ploch s vyznačením předpokládených typů rostlinných vegetačních prvků.

3D model zahrad

Pro zvýšení názornosti půdorysného návrhu je možno zhotovit prostorový model zpracovávané plochy a prohlédnout si budoucí úpravu z různých úhlů a výšek. Kromě procházky zahradou můžeme vidět i její proměny v různých obdobích roku.

Osazovací plán

osazovaci-plan

Ve fázi kdy máme ujasněnou půdorysnou a prostorovou koncepci zahrady přichází jádro práce zahradního architekta a tím je osazovací plán. Na jeho základě uvádíme představy o zahradě do života. Volíme konkrétní rostliny a jejich počet na jednotku plochy. Druhy a kultivary rostlin jsou voleny s ohledem na místní podmínky (klima, vláha, půdní charakteristika, expozice) a nesmíme také opomíjet nároky rostlin na následnou péči.

Charakteristika navrhovaných rostlin

Rostliny navržené v osazovacím plánu jsou shrnuty do tabulky. Každý druh je popsán českým a latinským názvem, zahrnut je typ (např.okrasný keř listnatý, trvalka) a dále je zmíněna hlavní doba okrasné hodnoty (kvetení, zbarvení listů či jehlic).

Stáhněte si sešit v PDF

Technologický postup a návrh rozpočtu

Vlastní provedení úpravy musí být realizováno v logickém sledu s ohledem na místní podmínky a vegetační charakteristiky. Zahrnuta je technologie přípravy terénu, umístění kamenných či vodních prvků a postup výsadby rostlin a zakládání travních ploch.

Návrh rozpočtu zahrnuje tabulkové zpracování jednotlivých položek s vyčíslením velikostí a cen rostlin, pomocných materiálů, práce, dopravy a režie.

Návrh rozpočtu v PDF